Vedtægter

§1 Navn
Stk. 1 Foreningen er stiftet 17. maj 2011 under navnet TSF FODBOLD VENNER.
Den 26. marts 2018 blev foreningen navn ændret til BankParken Tønder.
Stk. 2 Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.
Stk. 3 Foreningens formål er:
– At yde økonomisk støtte til fodbolden i Tønder Kommune, dels de fysiske rammer, dels de enkelte hold
– At fremme og styrke samarbejdet mellem erhvervslivet, Tønders borgere, institutioner og fodbolden.
§2 Medlemmer
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver privat person, forening/virksomhed og offentlig institution/virksomhed, der har interesse i foreningens formål.
Stk. 2 Et medlemskab giver adgangsret for 1 person. Det er muligt at tegne flere medlemskaber, og antallet af adgangsretter forøges i takt med antal medlemskaber. F.eks. giver 3 medlemskaber 3 adgangsretter.
Kun de af foreningens medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder samt er fyldt 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde.
§3 Kontingent
Stk. 1 Det årlige kontingent er minimum kr. 250,- for private medlemmer, kr. 400,- for familier og kr. 750,- for firmamedlemmer. Kontingent for det følgende år fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingent forfalder ved indmeldelsen. Herefter forfalder det årlige kontingent i henhold til opkrævning fra foreningens kasserer.
Stk. 2 Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved personlig henvendelse til kassereren. Medlemmer der udtræder af foreningen, har intet krav på refusion af kontingent eller andel i foreningens midler eller ejendele.
Stk. 3 Bestyrelsen betaler støtte efter motiveret ansøgning i henhold til §1 stk. BankParken Tønder kan egenhændigt udbetale støtte.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udbetale a conto-beløb efter behandling og godkendelse af ansøgninger. Beløbet kan dog ikke overstige det pågældende års forventede overskud.
§4 Hæftelse
Stk. 1 Foreningens medlemmer, herunder medlemmer af foreningens bestyrelse, hæfter ikke personligt for de af BankParken Tønder indgåede forpligtelser, og foreningen hæfter alene med sin formue.
§5 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er BankParken Tønders øverste myndighed.
Stk. 2 Den årlige generalforsamling afholdes inden 1. april hvert år i Tønder (Kommune).
Stk. 3 Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske per mail til en af medlemmet oplyst mailadresse eller på anden betryggende vis, f.eks. ved opslag på foreningens hjemmeside. Det er altid medlemmets forpligtelse at oplyse foreningen om eventuelle ændringer i f.eks. mailadresser.
Stk. 4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne afholdes.
Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af foreningens formand (lige år)
  7. Valg af foreningens bestyrelse samt 2 suppleanter
   • 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
   • 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
   • 2 suppleanter (for ét år)
  8. Valg af revisor samt revisorsuppleant (for ét år)
  9. Evt.
Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Forslag vedtages ved simpelt flertal.
Stk. 7 På generalforsamlingen har man stemmeret i henhold til §2 stk. 2.
Stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et bestyrelsesmedlem eller hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling med dagsorden skal indkaldes 14 dage efter, at kravet er fremsat og med et varsel på 14 dage.
Stk. 9 Til beslutninger om ændring af denne vedtægt på en lovlig indkaldt generalforsamling kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.
§6 Bestyrelsen
Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på min. tre (3) personer.
Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen i henhold til §5 stk. 5.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Maksimalt 2 medlemmer bør nyvælges per år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000,- kræves dog underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af en samlet bestyrelse. Lånoptagelse på mere end kr. 250.000,- skal godkendes af generalforsamlingen.
Med virkning fra d. 20.  marts 2013 må der optages lån på mere end kr. 250.000,- gældende indtil næste generalforsamling, og dog kun til d. 31. marts 2014.
Stk. 3 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog er foreningens første regnskabsår fra 17. maj 2011 til 31. december 2011.
§7 Opløsning af forening
Stk. 1 Foreningen kan kun opløses på en lovlig indkaldt generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, skal der indkaldes inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan beslutte en opløsning.
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning, udloddes foreningens midler til almennyttige formål der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2020.