Ordensregler

Det er en betingelse for adgang til BankParken, at man – hvis det findes nødvendigt – lader sig visitere af kontrollørerne.

Følgende er ikke tilladt at medbringe på BankParken (listen er ikke udtømmende):
• Våben af enhver art
• Genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts
• Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans
• Fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande
• Laserpenne
• Racistisk eller nazistisk propagandamateriale
• Alkohol og euforiserende stoffer
• Mad og drikkevarer
• Dyr af enhver art med mindre det forudgående er aftalt med indgangskontrollen.

Øvrige effekter, der skønnes at kunne være farlige, vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde af kontrollørerne.

Det er desuden ikke tilladt at:
• Forrette sin nødtørft udenfor toiletterne
• Stå på stolesæder/stoleryglæn og i øvrigt at forøve hærværk
• Forcerer banderne eller betræde banen
• Bære enhver form for maskering
• Opsætte plakater, uddele brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse fra BankParken.

Kontrollørerne har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko, eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som enten visitation, ved hjælp af tekniske hjælpemidler eller som en kombination.

Kontrollørernes anvisninger skal altid efterkommes. I modsat fald kan man risikere at blive nægtet tilladelse til at opholde sig på BankParkens område.

Du vil blive nægtet adgang til BankParken, såfremt du nægter at lade dig kontrollere eller kontrollørerne vurderer, at du udgør en sikkerhedsrisiko. Billetten refunderes ikke.